041 - 35570272-4
پروژه ها: مسکونی

محل احداث: کلیه روستاهای استان  
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجانغربی 
سال شروع پروژه: 1390
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: روستاهای استان آذربایجانغربی 
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجانغربی 
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت عالیه
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: روستاهای استان آذربایجانغربی
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت عالیه
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: نکلیه شهرهای زیر 25000 نفر استان
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجانشرقی
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت عالیه 
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: کلیه روستاهای استان  
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجانشرقی
سال شروع پروژه: 1390
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات  - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت عالیه 
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: کلیه روستاهای استان  
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت عالیه 
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: کلیه روستاهای استان  
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت عالیه 
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: استان آذربایجانشرقی- ملکان 
مساحت زمین پروژه: 1332.10 مترمربع
مساحت زیربنا: 15013 مترمربع
تعداد طبقات : 13 طبقه سازه ای 
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ملکان
سال شروع پروژه: 1387
کاربری پروژه: مسکونی، تجاری
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: استان آذربایجانغربی - ارومیه
مساحت زمین پروژه: 15597 متر مربع
مساحت زیربنا: 20811 متر مربع
تعداد طبقات : 10 طبقه سازه ای
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجانغربی
سال شروع پروژه: 1386
کاربری پروژه: مسکونی ، خدماتی ، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


صفحه 6 از 6

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب