041 - 35570272-4
پروژه ها: مسکونی

محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 3492 مترمربع 
مساحت زیربنا: 5657 مترمربع    
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 26 رباط کریم  
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 4977 مترمربع
مساحت زیربنا: 10078 مترمربع   
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 22 رباط کریم  
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 5274 مترمربع
مساحت زیربنا: 10631 مترمربع  
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 20 رباط کریم  
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 4893 مترمربع
مساحت زیربنا: 8143 مترمربع 
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهرشماره 17 رباط کریم 
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 11790 مترمربع
مساحت زیربنا: 20266 مترمربع 
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهرشماره 15 رباط کریم 
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 16196 مترمربع
مساحت زیربنا: 31076 مترمربع 
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهرشماره 12 رباط کریم 
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 7508 مترمربع
مساحت زیربنا: 14858 مترمربع 
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 11 رباط کریم
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 4792 مترمربع
مساحت زیربنا: 8959 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 9 رباط کریم 
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 15189 مترمربع
مساحت زیربنا: 27902 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 8 رباط کریم
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: تهران - رباط کریم 
مساحت زمین پروژه: 11664 مترمربع
مساحت زیربنا: 21547 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 3 رباط کریم
سال شروع پروژه: 1389
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


صفحه 4 از 6

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب