041 - 35570272-4
پروژه ها: مسکونی

محل احداث: آذربایجانغربی - شاهین دژ     
مساحت زمین پروژه: 2308 مترمربع  
مساحت زیربنا: 3959 مترمربع       
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی های مسکن مهر4 شاهین دژ       
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی   
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - شاهین دژ     
مساحت زمین پروژه: 17096 مترمربع  
مساحت زیربنا: 29810 مترمربع       
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی های مسکن مهر 2 شاهین دژ       
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی   
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب
مساحت زیربنا: 24159 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 8 میاندوآب
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب
مساحت زیربنا: 22628 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 7 میاندوآب
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهیوضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب    
مساحت زیربنا: 22861 مترمربع       
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 6 میاندوآب       
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی   

خدمات انجام شده توسط مشاور:
خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی

وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب    
مساحت زیربنا: 18491 مترمربع       
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن مهر شماره 5 میاندوآب       
سال شروع پروژه: 1388

کاربری پروژه:
مسکونی، خدماتی، رفاهی   

خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی

وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب    
مساحت زیربنا: 18661 مترمربع       
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

کارفرما:
تعاونی مسکن مهر شماره 4 میاندوآب       
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی   

خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی

وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب    
مساحت زیربنا: 14770 مترمربع       
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مهر شماره 3 میاندوآب       
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی   
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب    
مساحت زمین پروژه: 15833 مترمربع  

مساحت زیربنا: 15833 مترمربع       
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

کارفرما:
تعاونی مسکن مهر شماره 2 میاندوآب

سال شروع پروژه: 1388

کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی   

خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی

وضعیت پروژه:
در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زیربنا:13272 مترمربع

تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

کارفرما:تعاونی مسکن مهر یک خانه عمران

سال شروع پروژه: 1388

کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی

خدمات انجام شده توسط مشاور:
خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی

وضعیت پروژه: در حال اجرا

صفحه 2 از 6

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب