041 - 35570272-4
پروژه ها: مسکونی

محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 60 هکتار
مساحت زیربنا:
تعداد طبقات :
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
سال شروع پروژه: اتمام یافته
کاربری پروژه: رفاهی،خدماتی،مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: فاز یک و دوم

محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 522 متر مربع
مساحت زیربنا: 522 متر مربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی مسکن کمپرسورسازی
سال شروع پروژه: اتمام یافته
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: نظارت کارگاهی


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 3000 متر مربع
مساحت زیربنا: 26270مترمربع
تعداد طبقات : 15 طبقه سازه ای 
کارفرما: تعاونی مسکن سپاه 
سال شروع پروژه: 1386
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی 
خدمات انجام شده توسط مشاور: نظارت کارگاهی


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 5619 مترمربع
مساحت زیربنا: 46190 مترمربع
تعداد طبقات : 18 طبقه سازه ای
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن پادگان الزهراء 
سال شروع پروژه: 1383
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زمین پروژه: 12058 مترمربع
مساحت زیربنا: 66100 مترمربع
تعداد طبقات : 25 طبقه سازه ای
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن پادگان الزهراء
سال شروع پروژه: 1383
کاربری پروژه: مسکونی ، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: تعطیل


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز        
مساحت زمین پروژه: 4874 مترمربع
مساحت زیربنا: 50468 مترمربع         
تعداد طبقات : 16 طبقه سازه ای
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن خانه سازی آذربایجان           
سال شروع پروژه: 1383
کاربری پروژه: مسکونی ، رفاهی       
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانشرقی - تبریز
مساحت زیربنا: 5300 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن خانه سازی آذربایجان
سال شروع پروژه: 1383
کاربری پروژه: مسکونی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانشرقی - اهر       
مساحت زمین پروژه: 8841 مترمربع
مساحت زیربنا: 22189 مترمربع        
تعداد طبقات : 14 طبقه سازه ای
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهر         
سال شروع پروژه: 1391
کاربری پروژه: مسکونی، تجاری، خدماتی، رفاهی
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


محل احداث: آذربایجانشرقی - عجب شیر       
مساحت زیربنا: 4848 مترمربع        
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان عجبشیر          
سال شروع پروژه: 1390
کاربری پروژه: مسکونی      
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا

کاربری پروژه

محل احداث: آذربایجانغربی - شاهین دژ     
مساحت زمین پروژه: 2562 مترمربع  
مساحت زیربنا: 4513 مترمربع       
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای
کارفرما: تعاونی های مسکن مهر  5 شاهین دژ       
سال شروع پروژه: 1388
کاربری پروژه: مسکونی، خدماتی، رفاهی   
خدمات انجام شده توسط مشاور: خدمات مشاوره فاز اول مطالعات   - خدمات مشاوره مرحله دوم - خدمات مشاوره مرحله سوم - نظارت کارگاهی
وضعیت پروژه: در حال اجرا


صفحه 1 از 6

ورود اعضا

برخی کارفرمایان ما

  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
  • اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

مشاهده لیست کامل

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هوراند طرح" براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در سال 70 با اخذ گرید ابنیه و در رشته های معماری و فعالیتهای مرتبط تأسیس گردید و با

ادامه مطلب